People

 

Staff
Yizhong Gu

Director                                                       

James Lin

Vice Director                                                       

Minhua Wen

Engineering Computing                                                       

Jianwen Wei

Big Data                                                       

Stephen Wang

GPU Computing                                                       

Dongqiang Han

Engineer (PARATERA)                                                       Adjunct
Hong Liu

Adjunct Vice Director                                                       

Haibing Guan

Adjunct Vice Director                                                       

Shenou Cai

Adjunct Vice Director                                                       

Xianlong Jin

Adjunct Vice Director                                                       

Simon See

Adjunct Professor                                                       User Committee
Wei Cai

 

Zhaohui Jin

 

James Lin

 

Xingzhao Liu

 

Hao Lu

 

Zhengming Sheng

 

Dongqing Wei

 Students
M3 Dandi Ding Delong Meng
John Xu Yueming Wei
M2

Chang Liu

LinJin Cai

M1

Xinxin Chen

Yongzhi Liu

B4

Ming Zhao

Alumni Feng Xu

2013届

Zhanpeng Yu

2014届

Stephen Wang

2015届

Maggie Suttinee

2015届

Andy Li

2016届

Howard Hao

2016届

Charles Qin

2017届

Steve Xie

2017届

Theodore Si

2017届

Roy Wu

2017届


Copyright ©2013 SJTU Network & Information Center All rights reserved.